Profile

Join date: Nov 16, 2022

About

San Exness co the noi la mot san forex uy tin, san khong chi noi tieng tai thi truong Viet Nam ma con ca the gioi. Ton tai ben canh nhung san giao dich ten tuoi khac nhung exness to ra khong he lep ve va dac biet rat duoc ua chuong boi nhung trader Viet.

Exness chiu su giam sat cua khong chi hai to chuc bao chung uy tin. Vi vay, cac hoat dong giao dich cua san duoc danh gia cao ve tinh minh bach. Cac bao cao tai chinh cua san duoc dang tai lien tuc tren website. Nhung bao cao nay cung duoc Deloitte – cong ty kiem toan hang dau the gioi – kiem dinh va xac thuc.

Exness la thanh vien cua ICF – quy boi thuong cho nha dau tu. Vi vay voi bat ky su co nao, trader co the yeu cau boi thuong len den 90% hoac toi da 20.000 EUR. Cac khoan dau tu cua trader se duoc luu tru tai cac ngan hang nhu Barclays, OCBC, Baltikums… Nhung dieu nay giup han che toi da rui ro ton that cho nha dau tu khi tham gia san forex nay.

Hien tai exness van hoat dong rat tot duoi su theo doi va ho tro tu EU (European Union). Exness UK hien dang duoc quan ly boi cuc kiem soat tai chinh FCA va don vi con lai duoi su kiem soat cua Uy ban chung khoan va ngoai hoi tu Sec. Co the noi Exness hoat dong gan nhu toan khoi EU.

Ben canh do CySec va FCA deu duoc xem la nhung chung nhan co do tin cay cao vi Exness thong qua nhung tieu chi khat khe tu cac don vi quan ly. Do do, Trader Forex danh gia san exness la don vi hoat dong co uy tin, dang de giao dich va trai nghiem. Truy cap link vao Exness tai trang traderforex.net ngay thoi nao.

Lien he voi TraderForex thong qua:

Xem them: https://traderforex.net/danh-gia-san-fbs/

Website: https://traderforex.net

Phone: 0386834640

Address: Tang 18 Toa nha Kim Khi Thang Long, Ha Noi

Social: https://dribbble.com/traderforex/about

Hastag: #traderforexnet #traderforex #forex #sanforextrader forexnet

More actions